วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกรด บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 13 (ซอยกลางทุ่งจากนานายอรุณ เอี่ยมรัมย์ ถึงสระน้ำเงย)
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (สายจากบ้านนายเจิม ถึงนานายสวัสดิ์ ปุโนรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน บ้านกะลันทา หมู่ที่ 6 (สายจากนานายเหลือง โอดรัมย์ ถึงนานายอ้วน ธรรมทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (สายจากบ้านนายถ่วง ชาญชาติ ถึงบ้านนายเย็น กฏมัจฉา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองยาง หมู่ที่ 1 (สายจากสี่แยกโรงเรียนบ้านเมืองยางทางทิศตะวันออกถึงหลัง รพ.สต.เมืองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเก็มหมู่ที่ ๓ (ซอยอบอุ่นจากบ้านนางบุญ บวกกระโทกถึงบ้านนายโสม สนโสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง