วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ -DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงอาคารภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายทางจากลาดยางสายเมืองยาง-ระนามพลวงถถึงสวนนายเจิม อุดมพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)