วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ จำนวน ๕ เดือน (ระหว่าง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ มย. ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายทางจากนานายมานะ สวัสดี ถึง นานายยอด ภิรมหญิง?บ้านทุ่งมน?หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายทางจากบ้านนายอำนวย เพียขันทา ถึง นานายประณูร อำพรทรัพย์ บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๗๕๙ บุรีรัมย์ หมายเลขครุภัณฑ์ มย. ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocere หมายเลขครุภัณฑ์ มย.๔๑๗-๕๓-๐๐๐๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คขง ๔๘๙ บุรีรัมย์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หมายเลขครุภัณฑ์ มย.๔๑๖-๕๗-๐๐๖๘ และเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ มย.๔๑๖-๕๙-๐๐๘๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง