วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านกะลันทา หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการบำรุงและปรับปรุงซ่อมแซม ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลเมืองยาง หมู่ที่ ๑ - ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกรด บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอยกลางทุ่งจากนานายอรุณ เอี่ยมรัมย์ ถึงสระน้ำเงย บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๒ สายทางจากนานายสี วงศ์มณี ถึง นานายยงค์ คงตะเคียน บ้านประคอง หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๔ สายทางจากหน้า อบต.เมืองยาง ถึงห้าแยกติดสวนนายอรรถณพ จิตรภักดี บ้านตาเตน หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางสมจิต อวะรัมย์ ถึง บ้านนายขาว แอมรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายจัด ชื่นในจิต ถึง ถนนสายโคกขาม - ตะแบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ (จากสามแยกบ้านนายดล เพียขันทา ถึง สามแยกบ้านนายยัน สีประโคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง