องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


กิจกรรมดูแลด้านสาธารณสุข/พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก /พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19


กิจกรรมด้านสาธารณสุข

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กำหนดการเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุข ดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปราศจากโรค จึงได้กำหนด การออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและพ่นยาฆ่าเชื้อ ใน ศพด. อบต.เมืองยาง /ศพด.บ้านโคกขามโนนมสมบูรณ์/โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์บ/โรงเรียนชำนิพิทยาคม /โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา/โรงเรียนบ้านประคอง/โรงเรียนบ้านเมืองยาง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองใการนำบุตรหลาน มาโรงเรียน

 

2021-01-21
2021-01-04
2020-10-26
2020-10-26
2020-10-16
2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-08-17
2020-08-13