องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมบูรณาการ การกำจัดขยะ อันตราย ร่วมกับ สสจ.บุ...
   
  ด้วยรักและผูกพัน กิจกรรมบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นต่า...
   

วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2563  

กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณ นายอวยชัย สาลีรัมย์  ท...

  ด้วยรักและผูกพัน สานสัมพันธ์ชาว อบต.เมืองยาง เกษีย...
   

วันที่ 3 กันยายน 2563  งานเกษียณ นายสุรเดช อุบลเผื่อน พนักงานจ้าง อบต.เมืองยาง

  กิจกรรมวัน แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563
   
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน