องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ การเลือกตั้ง
   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมส่งมอบ วัสดุ อุปกรณ์ การเลือกตั้ง ให้กับ จพง กปน.ทุกหน่วยเลือกตั้...

  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั...
   

อบรมให้ความรู้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย...

  ให้ความรู้เรื่อง สิทธิ์หน้าที่ และประชาธิปไตย ในโร...
   

วันที่ 24  พฤสจิกายน 2564 นำโดย นางสาวไพรัตน์  คงสืบชาติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม...

  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาเลือก...
   

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน