องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-...
   

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 อบต.เมืองยาง ภายใต้การบริหารของนายสุริยา ...

  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลเมืองบยาง
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุริยา  ศรีสัตยานุกูล ปลัด อบต.เมืองยาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค...

  กิจกรรม ทีมงานรากแก้วโครงกรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม...
   

กิจกรรมทีมน้องงานรากแก้วตามยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัม...

  ช่วยระงับเหตุไฟไหม้บ้านนางน้อย เนาวชาติ หมู่ 2 บ้า...
   

งานป้องกัน อบต.เมืองยางได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ 145 หมู่ 2 นางน้อย เนาวชาติ  และได้ประ...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน