องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  มาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา
   

  กิจกรรมดูแลด้านสาธารณสุข/พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เ...
   

กิจกรรมด้านสาธารณสุข

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กำหนดการเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ&n...

  การสร้างวัฒธรรมองค์กร /การปลูกสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
   

วันที่ 19  มิถุนายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางร่วมกับ อำเภอชำนิ ส่วนราชการอำเภ...

  การสร้างวัฒธรรมองค์กร/ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่ส...
   

พนักงานส่วนตำบลเมืองยาง สมาชิก อบต.เมืองยาง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง และประชาชนต...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน