องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ...
   

  ซ้อมเผชิญเหตุร่วมกับ สภ.ชำนิ รพ.ชำนิ และอปท.ทุกแห่...
   

19 กุมภาพันธ์ 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรชำนิ โรงพยา...

  กิจกรรมการจัดการขยะเปียก(ปุ๋ยอินทรีย์)
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามโนนมสมบูรณ์ ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในการจัดการบริการจัดการ...

  กาาจัดการขยะในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
   
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน