องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

กองช่าง

 

  ว่าง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  นายอรรถกร  อารีรัมย์ นายพูนศักดิ์  แสนหาญ นางนิรดา  วิชิตานุรักษ์
นายช่างโยธา นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ  นายวีรพันธ์  อุทาพงษ์
 
  คนงานทั่วไป