องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

กองสวัสดิการสังคม

 

  นายวิทยา  ขาวสุกล  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

 
 
นายพงพันธ์  พวงมาลัย  
นักพัฒนาชุมพชน