องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 [ 15 พ.ย. 2561 ]62
2 ขยะมูลฝอย 58 [ 2 ก.ย. 2559 ]64
3 ไข้เลือดออก 58 [ 2 ก.ย. 2559 ]64
4 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 58 [ 2 ก.ย. 2559 ]62
5 จำหน่ายสินค้าที่สาธารณะ 58 [ 2 ก.ย. 2559 ]60
6 ตลาด [ 2 ก.ย. 2559 ]65
7 สถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร58 [ 2 ก.ย. 2559 ]64