องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

กองการศึกษา

 

  นางกาญจนา  อาจหาญ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกาษา

 

 

  นางสาวศิริวรรณ  ทองจัตุ
  นักวิชาการศึกษา
 นางจรรยา  จิตรภักดี นางทัศนีย์  ไกรสร
นายปรีชา  ทองย้อย
นางณภัสสรณ์  อิ่มรัมย์
ครู คศ.๑ ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
   
 นางพิมลวัลย์  มงคลรัชกุล
 นางแสงดาว  สินลา
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
   
  นางพิกุล  รวงผึ้ง  นางสาวภคนันท์  สังวรศิลป์
 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป