องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

สำนักงานปลัด
  ว่าง
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  


 
 นายบุญชู  ยืนยงชาติ  นางพรภินันท์  พีรสกุลสิทธิ์ นางกัญจนรัตน  ธาราธีรพงศ์
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
     
นายประยูร  สงกูล
นางพิมพ์สิริ  ขาวสุกล
 
 นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ  
 

 
นายตรี  สวัสดีลาภา นายสุรเดช  อุบลเผื่อน
นายสมพร  บุรินทร์รัมย์
นายพัสกร  ไพรชัฏ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป