องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

หัวหน้าส่วนราชการ

 

  นายสุริยา  ศรีสัตยานุกูล  
  ปลัด อบต.เมืองยาง  

 

 

นางสาวไพรัตน์  คงสืบชาติ
  รองปลัด อบต.เมืองยาง
 ว่าง นางบำเพ็ญ  ไกรสร  ว่าง
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง


นางกาญจนา  อาจหาญ   นายวิทยา  ขาวสุกล
ผู้อำนวยการกองการศึกาษา   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม