องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


ตั้งด่านเทศกาลปีใหม่ 2564 -ตรวจคัดกรองโควิด


ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และมีปริมาณการใช้ถนนค่อนข้างสูง เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัด ประกอบกับในวันหยุดช่วงเทศกาลสำคัญๆ ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง จึงดำเนินการโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕64 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕64 และ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น และตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒ ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น ทุกภาคส่วนทั้งชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ลดจำนวนความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลและระยะยาวต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง จึงได้จัดทำโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕64 ขึ้นเพื่อบริการประชาชนและให้การช่วยเหลือในการสนับสนุนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕64 ๒.๒ เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ๒.๓ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ๒.๔ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕64 ๓. เป้าหมาย ๓.๑ ลดจำนวนความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕64๓.๒ อำนวยความสะดวกและให้ความรู้แนะนำเส้นทางเพื่อให้การเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง อย่างปลอดภัย
2021-03-24
2021-03-19
2021-03-19
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-02
2021-02-22
2021-02-19
2021-02-19