องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ และอาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลช่อผกาและตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ที่ได้รับการจ้างงานในโครงการทั้งสองตำบล จำนวนทั้งสิ้น 36 คน เข้าพบนายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอชำนิ เพื่อนำเรียนวัตถุประสงค์ของโครงการและรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชำนิ

 

คณะกรรมการดำเนินการขอขอบพระคุณนายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอชำนิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาและตำบลเมืองยาง ท่านกำนัน ท่านรองปลัด อบต. ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 26 หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทั้งสองตำบล ซึ่งเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2564 เป็นเวลาทั้งสิ้น 11 เดือน ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานจะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

2021-02-22
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-01
2021-01-21
2021-01-04
2020-10-26
2020-10-26
2020-10-16