องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

    รายละเอียดข่าว

                   ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับใช้นีับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายประการที่ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำเป็นต้องทราบเพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

                      สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในระยะอันใกล้นี้ จึงขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้ 

                     1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                    2.จัดส่งเอกสารให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย

                  3.ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม 

                   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น     เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์
 
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การแบ่งเขตเลือกตั้งและการรับฟังความคิดเห็น
ที่เลือกตั้ง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อปท.
สมาชิกสภา อบต.และการแบ่งเขตเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ